Voorwaarden

Als ik na uw aanmelding u telefonisch heb aangegeven dat ik mogelijkheden zie om u te helpen dienen er nog enkele administratieve zaken geregeld te worden alvorens ik u zal uitnodigen voor een intakegesprek:

1. Ten eerste dient u mij een geldige verwijsbrief toe te zenden. 

2. Daarnaast dient u zich akkoord te verklaren met de voorwaarden die verbonden zijn aan de behandeling/intake die ik met u start. Daarvoor dient u de behandelovereenkomst volledig in te vullen, te ondertekenen en aan mij toe te zenden. Door ondertekening van de behandelovereenkomst verklaart u zich akkoord met de voorwaarden (rechten en plichten) die van toepassing zijn op een behandeling. 

Zodra ik beide documenten heb ontvangen, zal ik contact met u opnemen voor het maken van een intakegesprek.

(NB: u dient dus géén stukken aan mij toe te zenden voordat ik heb aangegeven dat ik een intake met u kan starten! Als u zich aan wilt melden en/of op de wachtlijst wilt komen, dient u dit altijd telefonisch te doen!)

Hier kunt de de behandelovereenkomst in .pdf format downloaden (u dient het formulier uit te printen, in te vullen en te ondertekenen met pen).

De van toepassing zijnde voorwaarden kunt u hier inzien en downloaden.  Hieronder staan ze nog een keer extra vermeld:

Voorwaarden behandelovereenkomst (Versie 2022-1)

 

Iedere behandeling tussen P. Carreira Y Lopez – verder “ik” of “mij” – en een cliënt of cliënte – verder “u” geschiedt op basis van een tussen mij en u gesloten behandelovereenkomst. Door het invullen en ondertekenen van het behandelcontract (te vinden op de website van de praktijk) verklaart u zich akkoord met de hierna genoemde voorwaarden die van toepassing zijn op de behandelovereenkomst:

1. De duur van een individuele therapiesessie bedraagt tussen 45 en 90 minuten en van een groepstherapiesessies 90 tot 120 minuten. De sessies vinden plaats op één van hierboven genoemde locaties. Daarnaast kan de behandeling op een andere locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld bij u thuis of door middel van telefoon of beeldbellen. De behandeling wordt door mij zelf gegeven (bij groepstherapie kan wel een tweede behandelaar aanwezig zijn) en ik ben ook de persoon die contact met u heeft.

2. Psychotherapie is een behandeling die zich primair richt op het bewerkstelligen van veranderingen waar u ook op langere termijn baat bij heeft. Psychotherapeutische behandelingen in een vrijgevestigde praktijk zoals onderhavig zijn niet geschikt voor crisisinterventie. INDIEN U IN EEN CRISISSITUATIE TERECHT KOMT EN HET NOODZAKELIJK IS DAT ER DIRECT HULP WORDT GEBODEN, DAN DIENT U ZICH TE WENDEN TOT UW HUISARTS OF DE CRISISDIENST VAN EEN GGZ-INSTELLING!

3. De behandeling valt onder de zogenaamde gespecialiseerde GGZ. Ik ben wettelijke verplicht de kosten van de behandeling te declareren op basis van het zogenaamde Zorg Prestatie Model (ZPM). Dit betekent voor u dat ik periodiek – in beginsel maandelijks – alle losse zorgprestaties bij uw verzekeraar (of als u zelfbetaler bent, bij uzelf) in rekening breng. Alle mogelijke zorgprestaties kunt u vinden op mijn website via het tabblad “kosten” onder “praktische informatie”. De hoogte van de factuur is afhankelijk van het aantal zorgprestaties die ik aan uw behandeling besteed heb. De factuur stuur ik rechtstreeks naar uw verzekeraar. De verzekeraar betaalt mij, u zelf hoeft aan mij niets te betalen omdat de behandelingen in het basispakket zitten. Maar let op: als u een naturapolis heeft kan het anders zijn, zie bij punt 4 hieronder. Verder heeft iedere persoon in Nederland van boven de 18 jaar jaarlijks een wettelijk eigen risico voor alle specialistische behandelingen, waar deze behandeling ook onder valt. De behandeling is dus wél van invloed op het door u te betalen eigen risico! Het kan voorts zijn dat u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken. Uw verzekeraar betaalt mij altijd het gehele bedrag van de factuur, hoe de verzekeraar het eigen risico met u verrekent, is tussen u en uw verzekeraar geregeld; bij vragen dient u dan ook contact op te nemen met uw verzekeraar.

4. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, kan het zijn dat u géén recht heeft op (volledige) vergoeding van de behandeling en kan het zijn dat u alsnog de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Het is dus van belang dat u vóór de start van de behandeling nagaat hoeveel u vergoed krijgt! Als ik geen overeenkomst heb met uw verzekeraar breng ik het maximaal geldende NZA tarief voor de betreffende zorgprestaties bij u in rekening. U bent er ZELF VERANTWOORDELIJK voor te onderzoeken of de behandeling door uw verzekeraar vergoed wordt!

5. De verzekeraar met wie u een contract heeft ten tijde van een geleverde zorgprestatie is de verzekeraar die de kosten vergoedt. LET OP!: als u onder behandeling bent bij mij en u van plan bent te wisselen van zorgverzekeraar dient u zélf te controleren of ik met de verzekeraar bij wie u zich wilt gaan verzekeren óók een contract heb gesloten. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat de nieuwe verzekeraar de kosten verbonden aan de behandeling slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet vergoedt en dat u de kosten van een vervolg-DBC volledig zelf moet betalen! U ben ook hier ZELF VERANTWOORDELIJK voor om dit te controleren! Ik adviseer u dan ook nadrukkelijk om als u van verzekeraar wilt gaan wisselen, dit met mij te bespreken!

6. Let op als u naast mijn behandeling óók onder behandeling bent – of gaat krijgen – van een andere GGZ-specialist (psychotherapeut, klinisch-psycholoog of psychiater): het kan zijn dat uw verzekeraar slechts één behandeltraject vergoed. Als u gelijktijdig een andere behandeling heeft die uw behandelaar bij uw verzekeraar declareert bestaat dus het risico dat u zélf een van de twee facturen moeten betalen. Daarom adviseer ik u met klem om als u naast mijn behandeling bij een andere therapeut in behandeling wilt gaan, dit zowel met mij als met de andere therapeut te bespreken en voor te leggen aan uw verzekeraar. Dit is overigens óók van belang voor de behandeling zelf: het gelijktijdig onder behandeling zijn van meerdere hulpverleners is mogelijk, maar die moeten daarvan dan wel op de hoogte zijn. Als u dit verzuimt en u slechts één van de behandeling door uw verzekeraar vergoed krijgt, zult u de andere behandeling zelf aan mij of de andere therapeut moeten betalen.

7. Let op: als u een intakegesprek bij mij heeft, krijgt u dan wel uw verzekeraar een factuur voor dat gesprek, ook al volgt er géén behandeling na dit gesprek. Bijvoorbeeld omdat in het gesprek duidelijk wordt dat ik u niet kan helpen, of dat u zelf afziet van verdere intakes of behandeling. Dit heeft dus ook gevolgen voor uw eigen risico in het geval uw verzekeraar mijn behandelingen vergoedt!

8.No-show beleid: het kan altijd voorkomen dat een u een afspraak niet na kunt komen. Uiteraard kunt u afspraken afzeggen of verplaatsen. Dat dient echter ten minste 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden, of – in het geval de dag voor de afspraak een rust- of feestdag is - tenminste 48 uur ervoor. Indien u niet op een afspraak verschijnt en niet of niet-tijdig (dus minder dan 24 respectievelijk 48 uur voor het begin van de afspraak) heeft afgezegd, breng ik u hiervoor een bedrag van in rekening dat ik voor de ingeplande zorgprestatie zou declareren als u een zogenaamde “zelfbetaler” bent (dat bent u als uw verzekeraar mijn behandeling niet vergoedt). Deze tarieven kunt u vinden op mijn website via het tabblad “kosten” onder “praktische informatie”. Het maakt daarbij niet uit wat de reden van het niet-verschijnen is. Dus ook als u een afspraak niet na kunt komen in geval van ziekte of calamiteit krijgt u een rekening als u niet tijdig heeft afgezegd. Ik volg hiermede het beleid dat inmiddels alle GGZ-instellingen in Nederland hebben ingevoerd. De rekening die u hiervoor krijgt dient u binnen 14 dagen na dagtekening zelf te betalen. Dit bedrag mag ik - voor alle duidelijkheid - niet aan uw verzekeraar in rekening brengen en ook u kunt dat niet bij uw verzekeraar declareren, dat is wettelijk zo geregeld! Voorts heb ik het recht om de behandeling eenzijdig stop te zetten in het geval u driemaal of vaker een afspraak heeft afgezegd en/of niet verschenen bent – ongeachte de reden of oorzaak.

9. Privacy: informatie over u of uw behandeling geeft ik nooit aan derden zonder toestemming van u vooraf. Ik geef wel altijd uw verwijzer (meestal uw huisarts) bericht dat u in behandeling bent. Na afloop van de behandeling (en als deze langer duurt dan één jaar na ieder jaar) breng ik schriftelijk verslag uit aan uw huisarts: de brief aan de huisarts geef ik uit privacyoverwegingen echter in beginsel aan uzelf: zo weet u zeker welke informatie wordt verstrekt en kunt u dan tevens zelf beslissen of u de brief daadwerkelijk aan uw huisarts geeft. Uit professionele overwegingen adviseer ik dat echter wel. Voor het overige geef ik aan niemand anders informatie over u of uw behandeling en evenmin óf u in behandeling bent. Mocht het noodzakelijk zijn dat ik derden wel moet informeren, geschiedt dat alleen met toestemming van u die vooraf verstrekt dient te worden. In beginsel schriftelijk maar in sommige gevallen volstaat een mondelinge instemming, waar ik dan een aantekening van maak in uw dossier. Ik geef vervolgens de brief met informatie aan u zelf, waarna u zelf zorg kunt dragen voor doorzending, tenzij we anders afspreken.

10.Soms kan het noodzakelijk zijn dat ik lopende de behandeling (telefonisch) overleg moet voeren met anderen, bijvoorbeeld met uw huisarts. Ik doe dat (behoudens noodsituaties) echter alleen als u mij hiervoor schriftelijke toestemming verleend heeft. Uw dossier dien ik conform wettelijke regels 15 jaar na afloop van de behandeling te bewaren. U kunt echter eventueel mij schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen na afloop van de behandeling. Op grond van wettelijke regels ben ik echter wel verplicht enkele onderdelen uit uw dossier gedurende tenminste 7 jaar te bewaren.

11.Communicatie buiten een behandelsessie vindt in beginsel zo min mogelijk plaats en zo nodig slechts per telefoon. Vanwege de veiligheid voor uw privacy communiceer ik enkel met u via digitale communicatiemiddelen als wij dat nadrukkelijk hebben afgesproken. In dat geval zal ik wel gebruik maken van een voldoende beveiligde communicatie omgeving.

12.Ik maak gebruik van vragenlijsten die helpen bij het stellen van een diagnose, het bepalen van de mate van ernst van uw klachten, de mate van verbetering of verslechtering en de mate van tevredenheid over de behandeling. Die vragenlijsten kan ik telefonisch afnemen, in mijn praktijk of ik kan u via internet een vragenlijst af laten nemen. In dat laatste geval ontvangt u meestal een email van de dienst die de vragenlijsten afneemt. Dit is een beveiligde website waar uw privacy gewaarborgd is. Uitkomsten van vragenlijsten bespreek ik altijd met u. In ieder geval vindt er jaarlijks een begin en een eindmeting (ROM) plaats. De verzekeraars eisen dit van mij en u dient hier dan ook aan mee te werken. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u dat u uw medewerking hieraan zult verlenen.

13.Ik hanteer een privacybeleid, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens van u ik registreer en waarin is geregeld hoe u een afschrift kunt krijgen en kunt vragen om informatie in uw dossier te verwijderen (overigens ben ik wettelijk verplicht bepaalde gegevens wel te bewaren). Op mijn website treft u meer informatie hierover aan. Als u wilt dat ik u behandel, dient u mij expliciet toestemming te verlenen dat ik uw persoonsgegevens conform mijn privacybeleid mag gebruiken en vastleggen. Indien u na aanvankelijke toestemming deze intrekt, zal ik de behandeling ook per direct moeten staken.

14.In het kader van mijn permanente opleiding teneinde mijn professionele kwaliteiten op peil te houden en mijn behandelingen te laten voldoen aan de geldende eisen, kan ik uw behandeling bespreken met collega's (zogenaamde intervisie) en mijn schriftelijke bevindingen laten toetsen door collega's. Dit alles mag zonder uw toestemming altijd mits geanonimiseerd (dus dat zij eventueel wel uw dossier kunnen inzien of dat ik hen informatie over u en uw behandeling verstrek, maar waarbij uw naam en overige naar u herleidbare persoonsgegevens onleesbaar zijn of zijn afgeschermd). Verder kan in het kader van een eventuele zogenaamde “visitatie” door mijn beroepsvereniging – waarbij collega's mijn praktijk doornemen en op kwaliteit beoordelen – het dossier dat ik over u heb worden ingezien zonder dat dit geanonimiseerd is. Door ondertekening van de behandelovereenkomst verklaart u zich hiermee akkoord. Een collega die in dat kader uw dossier inziet is dan overigens te allen tijde volledig gehouden aan haar/zijn geheimhoudingsverplichting! Mocht u niet willen dat uw dossier gebruikt wordt bij een visitatie, dient u dit bij de aanvang van de behandeling kenbaar te maken.

15.Uw behandeling zal starten met een zogenaamde intakefase. Die fase wordt gebruikt om uw klachten te inventariseren, zoveel als mogelijk is een diagnose te stellen en vervolgens een (voorlopig) behandelplan met u af te spreken. Het behandelplan zal aan u worden voorgelegd en als u daarmee akkoord gaat, start vanaf dat moment de behandeling. In beginsel wordt het behandelplan schriftelijk vastgelegd en dient het door u te worden ondertekend voor akkoord. Het door u voor akkoord ondertekende behandelplan maakt onlosmakelijk deel uit van deze behandelovereenkomst. Het is echter ook mogelijk dat eerst gewerkt wordt met een voorlopig behandelplan dat nog niet schriftelijk is vastgelegd, maar wel met u mondeling is besproken. In dat geval zal in de loop van de behandeling het behandelplan alsnog op schrift worden gesteld.

16.NON-AGRESSIECLAUSULE: Verder wijs ik u er met nadruk op dat ik het recht heb om eenzijdig de behandeling met directe ingang stop te zetten in het geval ik mij op enigerlei wijze bedreigd of geïntimideerd voel door u of door uw sociale omgeving die op de hoogte is van uw behandeling. Door ondertekening van deze behandelovereenkomst verklaart u zich hiermede akkoord. Zonder uw akkoord kan geen behandeling plaatsvinden.

17. Daarnaast dient u voorafgaande aan de behandeling informatie te verstrekken inzake eventuele eerdere of lopende strafrechtelijke veroordelingen, dagvaardingen en of aangiftes tegen u, zodat ik een adequate inschatting kan maken van de veiligheidsrisico’s en eventueel te komen tot nadere behandelafspraken. Mocht lopende de behandeling blijken dat u hierover zaken heeft verzwegen, behoud ik mij na het bekend worden hiervan het recht voor om de behandeling niet verder voort te zetten, waarna ik u terug zal verwijzen naar uw huisarts.

18.Tot slot: er bestaat altijd de mogelijkheid dat ik zelf een met u gemaakte afspraak wegens dringende reden of overmacht af moet zeggen. Dat kan ook nog gebeuren op de dag van de afspraak zelf. Zorgt u er daarom voor dat ik altijd een actueel telefoonnummer van u heb waarop ik u kan bellen en checkt u ook altijd uw telefoon voordat u zich naar mijn praktijk begeeft.