Werkwijze


Hieronder wordt het verloop beschreven van een behandeling in de specialistische GGZ. 

Voor het eerste contact

De zorgverzekeraars eisen een verwijzing. In de meeste gevallen komt die van de huisarts, maar een bedrijfsarts of specialist mag ook verwijzen. Als u bij mij in therapie wilt, maar nog geen verwijzing heeft moet u dit dus eerst met uw huisarts bespreken.

In het geval u in het bezit bent van een verwijzing kunt u zich telefonisch bij mij aanmelden. In het geval u mij belt en ik niet direct bereikbaar ben, kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten op de voicemail, waarna ik u zo spoedig mogelijk terug zal bellen. 

In alle gevallen zal ik telefonisch met u een en ander bespreken. In dat eerste telefoongesprek zal ik kort ingaan op de reden voor de verwijzing en wat uw klachten zijn. In het geval direct duidelijk is dat ik u niet kan helpen, verwijs ik u door naar een andere hulpverlener of terug naar de hulpverlener die u heeft verwezen (meestal uw huisarts).

Als blijkt dat ik u waarschijnlijk wel kan helpen begint de volgende fase. Alvorens ik een intakegesprek met u inplan, dien ik te beschikken over een juiste verwijzing alsmede een door u ingevulde en ondertekende behandelovereenkomst. Door ondertekening van de behandelovereenkomst verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die gelden voor mijn behandeling.

De behandelovereenkomst en de voorwaarden treft u hier aan.

LET OP: er wordt een ZPM traject geopend op het moment dat er een eerste afspraak met u wordt gemaakt voor een intake. Dat betekent dat vanaf dat moment er financiële gevolgen zijn! In vrijwel alle gevallen zult u de behandeling niet zelf hoeven te betalen maar doet uw zorgverzekeraar dit, maar kan dit wel gevolgen hebben voor het eigen risico dat u heeft: voor wat betreft verwijzing en behandeling door een psychotherapeut is de invloed op het eigen risico gelijk aan die van een verwijzing, onderzoek en/of behandeling naar of door een medisch specialist in een ziekenhuis.

Het is voor alle duidelijkheid dus niet zo dat een eerste gesprek vrijblijvend is! Ook al besluit u na of tijdens de intakefase dat u toch niet in behandeling wilt - of in het geval het duidelijk wordt dat ik u niet kan helpen en u alsnog doorverwijs - er zal toch een DBC- factuur aan uw verzekeraar worden verzonden voor de tijd die ik aan u heb besteed.

Intakefase.

In deze fase inventariseer ik met u de klachten die u heeft. Verder zal ik u enkele vragenlijsten in laten vullen. Dit zijn testen die soms de ernst van uw klachten zo objectief mogelijk proberen te meten en soms meer informatie geven over de aard van uw eventuele probleem.

Deze fase beslaat minimaal 1 sessie, maar meestal meerdere. De fase duurt minimaal 2 weken tot maximaal circa 3 maanden.

In deze fase zijn er in beginsel wekelijks intake sessies op mijn praktijk. Dit kan worden aangevuld door telefonische contacten, waarbij ik aanvullende vragen kan stellen of bijvoorbeeld een test (vragenlijst) met u afneem.

Nadat de intakefase is afgesloten, kan ik beoordelen of ik u verder kan helpen. Als dat zo is begint de behandelingsfase (zie hieronder).

Het is echter ook mogelijk dat mijn conclusie is dat ik toch niet de aangewezen hulpverlener ben - of dat ambulante behandeling niet wenselijk, verstandig of haalbaar is. In dat geval zal ik u terugverwijzen naar uw huisarts of doorverwijzen naar een andere hulpverlener of instelling. 

Het is dus goed dat u zich realiseert dat het feit dat ik met u een intake start niet automatisch betekent dat ik u daarna ook daadwerkelijk ga behandelen!


Behandelingsfase

Nadat ik mijn conclusies van de intake met u heb besproken en ik u verder ga behandelen,  maak ik met u concrete afspraken over de behandeling. Onder andere welke behandeling, hoe frequent, de te verwachten duur, frequentie van de tussentijdse evaluatie en wat het doel is. Dit is het „behandelplan”, waarin de zogenaamde „rationale” van de behandeling wordt afgesproken. In de meeste gevallen stel ik dit op schrift en dient u het voor akkoord te ondertekenen, soms volstaat het echter om die mondeling te doen, in dat geval maak ik hierover een aantekening in uw dossier.  Het behandelplan maakt integraal deel uit van de behandelovereenkomst. 

Vervolgens begint de behandelingsfase. Bij individuele psychotherapie heeft u alleen met mij therapiesessies. Deze duren meestal tussen de 45 tot 90 minuten, maar korter of langer is ook mogelijk. Naast sessie bij mij in de praktijk, kan het ook zijn dat een sessie via beeldbellen (zoals Zoom of Face-time) verloopt of telefonisch. In de beginperiode zijn deze vrijwel altijd wekelijks maar verder in de behandeling vermindert de frequentie meestal. De doorlooptijd is afhankelijk van veel factoren en het is dan ook niet goed om aan te geven hoe lang therapie noodzakelijk en/of gewenst is. U moet er echter rekening mee houden dat een traject zelden korter zal duren dan 6 maanden, regelmatig een jaar of langer en in uitzonderingen zelfs enkele jaren.  In het geval van groepstherapie is er 1 x per week een therapiesessie (met uitzondering van de meeste schoolvakanties) en is de doorlooptijd gemiddeld tussen de 1 en 2 jaar.

Tijdens de behandeling kijk ik vaak met u terug op het behandelplan om te evalueren hoe het verloopt en of het plan eventueel bijgesteld moet worden. Verder zal ik regelmatig - tot eens per 3 maanden - een test bij u afnemen. Het evalueren van de behandeling doe ik ook regelmatig door dit met een collega te bespreken. Dat doe ik dan anoniem - dus mijn collega weet niet om wie het gaat of ik bespreek uw behandeling tijdens de zogenaamde intervisie-bijeenkomsten die ik maandelijks met een groep collega’s heb. Ook dat gebeurt ook altijd anoniem. Meestal deel ik u mee dat ik dit gedaan heb, daarnaast kunt u ook op de factuur zien als ik dit gedaan heb. 

Voor de goede orde: ik heb als therapeut géén toestemming van u nodig om uw behandeling anoniem met collega’s te bespreken. De kwaliteitsstandaarden waar ik aan moet voldoen schrijven juist voor dat ik regelmatig cliënten bespreek met collega’s, reden waarom dit is toegestaan. In de behandelovereenkomst die u met mij sluit voor de start van de behandeling is dit ook aangegeven.